Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Färgelanda Judoklubb
Mer än judo

Verksamhetsmål 2017-2021

VERKSAMHETSMÅL Nr 1 :


”Senast 2021 skall vi ha Sveriges mest välutbildade ledare”


Då behöver vi: inventera vilka utbildningar som instruktörer/ledare i klubben idag har, samt identifiera vad vi behöver förstärka med.


Genom att;

ta fram ett register över alla våra tränare och instruktörer där det framgår vilka licenser och utbildningar de har

Hela tiden hålla registret uppdaterat


Då behöver vi: ha en utbildningsplan

genom att:

inventera vilka utbildningar som instruktörer/ledare i klubben idag har.

Sätta oss in i Judoförbundets utbildningsplan, samt de utbildningar SISU har att erbjuda.

 Identifiera vad vi behöver förstärka med för utbildningar.

Förstärka utbildningsansvarigs roll med hjälp av utbildning, tydligt mandat från styrelse/sportkommitté och samverkan med SISU.

Sätta ihop en utbildningskatalog


Då behöver vi: genomföra vår utbildningsplan

Genom att:

fortlöpande inventera utbildningsbehoven

 hålla utbildningskatalogen aktuell

årligen hålla en utbildningsträff med samtliga klubbens instruktörer och ledare

Skicka våra instruktörer/ledare på fortbildning och andra kurser

Utbilda nya instruktörer och ledare

Utbilda och ha egna metodikhandledare som kan hålla vissa utbildningar på klubben. T ex Plattformen


 Då behöver vi: samarbete på olika sportsliga arenor

 genom att:

använda SISUs expertis

delta i nationella utbildningar

Vara en aktiv klubb-aktör för att utveckla distrikt- samarbetet när det gäller utbildningsfrågor för att kunna samordna, effektivisera och kostnadseffektivisera utbildningsinsatserna

Söka samarbete med andra föreningar i kommunen där vi kan finna gemensam positiv utbildningssamverkan


 Då behöver vi: en ekonomi som tillåter det

Genom att:

Utbildning prioriteras i styrelsens och sportkommitténs budgetarbete

Att ge ekonomisk täckning för de årliga utbildningsaktiviteter som registrerats för budgetåret

 

VERKSAMHETSMÅL Nr 2 :


”Senast 2021 skall vi ha Ökat antalet medlemmar till 500”


Då behöver vi: ha en plan för vilka träningsgrupper vi skall ha och när de skall starta upp

Genom att:

Ta fram en tillväxtstrategi

Inventera behov av judogrupper och andra träningsformer/aktiviteter som passar in i vår verksamhet


Då behöver vi: en gemensam rekryteringsplan för alla klubbens samtliga rekryteringsaktiviteter

Genom att:

Gå igenom och lista de rekryteringsaktiviteter vi idag har

Gå igenom och föra upp andra rekryteringsaktiviteter vi behöver förstärka med

Ha en färdig agenda för året när det gäller våra rekryteringsaktiviteter med vem som ansvarar och när de skall genomföras


 Då behöver vi: synas mer i media

 genom att;

utveckla mediekontakterna

 öka vår närvaro i sociala medier

bygga nätverk med sportjournalister


 Då behöver vi: samarbeta med skolor på alla nivåer i vår kommun

Genom att:

vårda våra kontakter på kommunens skolor

återkomma till varje skolenhet varje år

anordna ”judovecka” i skolan

 ta fram presentationsfoldrar, affischer och flyers


samverka med andra föreningar i t ex gemensamma rekryteringssyften

Erbjuda judoträning minst en gång i veckan direkt efter skolan i sporthallen.

 

 Då behöver vi: genomföra uppvisningar och informationstillfällen i samband med kommunens eller andra organisationers olika event

Genom att:

finnas med på event som Harvens dag, julmarknad, barnens dag och valborgsmässofirenadet


 Då behöver vi: jobba aktivt med medlemsvård

Genom att:

vara hörsamma och ta in medlemmarnas behov och önskemål

starta upp ett ungdomsråd för att ta tillvara ungdomarnas intressen

öka antalet kvinnliga tränande

Att jobba med förebilder för att  våra unga skall ha någon/några att se upp till

Ha roliga event som t ex superkidz, som ständigt är i utveckling

Ha event som även medlemmar i tonåren vill deltaga i


Då måste vi samarbeta med andra klubbar och aktörer

Genom att:

Vi kan erbjuda t ex cirkelträning/kettlebells till andra idrottsklubbar

Använda varandras ”plattformar” nå ut med information om våra verksamheter. T ex Svenska kyrkan

 

VERKSAMHETSMÅL Nr 3 :

”Senast 2021 skall vi vara 80 personer som kontinuerligt hjälper till med föreningsaktiviteter”


Då behöver vi: Motiverade, engagerade medlemmar          

genom att:

Vara bra organiserade och påvisa ”ju mer som gör lite, ju bättre blir vi”

Bjuda in till delaktighet och visa att alla får vara med

Vara tydliga i vår kommunikation med föräldrar och medlemmar och visa på seriositet

Att ha en verksamhet och event som medlemmar känner betydelsefulla och viktiga

 be om hjälp


Då behöver vi:  kommunikationskanaler där medlemmar kan få information om vad klubben behöver hjälp med. 

genom att:

Ha en sms-tjänst där man når alla medlemmar

En fortsatt tydlig informationsvägg

Ständig uppdaterad hemsida

 

VERKSAMHETSMÅL Nr 4 :

”Senast 2021 ska vi Kunna erbjuda minst 8 aktivitetsformer utöver judo ” med högt deltagarantal.

Då behöver vi: kontinuerligt utvärdera möjligheter till att starta nya aktiviteter

genom att:

Att varje år ha en ”idékonferens” på klubben

Noga Följa trender och nya rön

Snegla åt andra håll och våga ta steget förbi det traditionella och invanda.

Då behöver vi: säkerställa att vi är synliga och att folk känner till vårt utbud.

genom att:

använda våra mediaplattformar för att göra reklam för våra aktiviteter

Skylta upp vår anläggning ordentligt så att man vet var vi finns

medlemmar blir bättre på att ”prata gott” om oss och de aktiviteterna vi har. (mun mot mun)

Då behöver vi: Utbilda fler instruktörer

genom att:

Ha en flexibel utbildningsplan där beredskap finns för att förutsättningarna kan ändras

Skapa förutsättningar för att vi har personer som vill gå utbildningar. Dessa kan vara sociala, ekonomiska eller situations -betingade.

 

VERKSAMHETSMÅL Nr 5 :


”Senast 2021 skall vi Ha fräscha lokaler anpassade till våra verksamheter”


Då behöver vi:ha tydliga verksamhetsmål för föreningen

genom att:

En plan över verksamheten tas fram som tydligt visar de anpassningar som måste göras i lokalerna för att bedriva den tänkta verksamheten


Då behöver vi: anpassa lokalerna till den tilltänkta verksamheten

Genom att;

Bygga om, renovera och bygga nytt för att det skall uppfylla mål och den tilltänkta standard som önskas

 ha en driftansvarig som garanterar att den dagliga driften av lokalerna fungerar


Då behöver vi:fungerande städ

Genom att;

ha en städansvarig som övervakar och delegerar ut städuppgifter med hjälp av städupplägg,  stödlistor och tydliga instruktioner var och hur det skall städas.

 

VERKSAMHETSMÅL Nr 6 :

”Senast 2021 ska vi ha 10 judokas som tävlar på SM varav 5 placerar sig topp 7.”


Då behöver vi: få upp ett tävlingsintresse i klubben

genom att:

Att ordna pokaltävlingar för unga åldrar

Att skapa en stark ”vi-känsla” ute på tävlingar och skapa en positivt och rolig upplevelse

Skapa starka förebilder och judo-idoler

tränarna uppmuntrar till tävling

tränarna har en lika stor del i sina elevers tävlande som i deras träning

Vara noga med hur vi matchar tävlingar för barn

Uppmuntra aktiva att tävla oavsett om de är barn, juniorer, seniorereller veteraner


Då behöver vi: skapa möjlighet till fler träningstillfällen

genom att:

Utöka judoverksamheten med ytterligare träningstillfällen för de tävlingsaktiva

Utveckla tävlingsjudo-träningen

samordnade träningar med andra klubbar

Ge de tävlingsaktiva möjlighet till att åka på träningsläger

Erbjuda andra träningsformer på klubben inom t ex styrka och uthållighet


Då behöver vi förstärka tränarstaben

genom att;

öka kompetensen hos elittränarna

genom att rekrytera fler elittränare

öka kompetensen hos barntränarna


Då behöver vi öka antalet tränande i våra åldersgrupper

genom att;

rekrytering

medlemsvård


Då behöver vi vara största och bästa klubb på distriktmästerskapen

Genom att DM blir en prioriterad tävling i vår kalender och får en status som en tävling att vara med i.

Att vi har många deltagare med

 

VERKSAMHETSMÅL Nr 7 :


”Senast 2021 skall Graderingsmålen uppnås: 15 svarta bälten, fasta graderingstillfällen, katautbildningar.


Då behöver vi: tydlig graderingsstruktur

genom att:

Klubben tar fram ett enhetligt och pedagogiskt graderingsupplägg

årligen fasta graderingstillfällen

ha ordning och reda på graderingsregistret


Då behöver vi: uppmuntra till att ta det svarta bältet

genom att:

tränaren positivt pushar och uppmuntrar till gradering

ordna katautbildningar på klubben

Skapa en ”svartbälteskultur” där det är självklart att man vill ta svart bälte


Då behöver vi: underlätta för att ta svartbälte

genom att:

Ha en kataansvarig

Samarbeta med andra närliggande klubbar för att ordna kata-utbildningar och kataträffar

Ha kontinuerliga kata-träningspass på klubben


 
Sponsorer
Köp bil och stöd Färgelanda Judoklubb!